Ph.d.-forsvar II

PH.D.-GRADEN
OFFENTLIGT FORSVAR

Ph.d.-studerende Carsten Fogh Nielsen

Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i filosofi forsvares ph.d.-afhandlingen

”Etisk dannelse – prolegomena til en nutidig teori”.

Fredag d. 22. februar 2008 kl. 13 prc.

Richard Mortensen Stuen

Studenternes Hus, Frederik Nielsensvej

Bedømmelsesudvalget:
-Lektor Steen Brock, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet (formand).
-Professor Robert Louden, Department of Philosophy, University of Southern Main, USA.
-Professor Emeritus Peter Kemp, Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Hovedvejleder:
-Docent Hans Fink, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet.

Resumé af afhandlingen:
Igennem det meste af det 20. århundrede er etisk dannelse, dvs. spørgsmålet hvordan mennesker udvikler sig til at blive moralsk kompetente væsner, blevet ignoreret af den engelsksprogede moralfilosofi. Først med dydsetikkens genkomst er der indenfor de seneste 10-15 år atter kommet filosofisk fokus på dette spørgsmål.

Afhandlingens hovedtese er, at den nutidige diskussion af etisk dannelse i alt for høj grad er blevet ført på dydsetikkens præmisser, og at en bredere filosofisk tilgang er påkrævet. Igennem læsninger af Aristoteles og Sabina Lovibond argumenteres der for, at den dominerende aristotelisk-inspirerede dydsetiske tilgang til etisk dannelse har problemer med at redegøre for, hvorledes mennesket udvikler en evne til kritisk at kunne distancere sig fra gældende værdier og normer. Som et muligt korrektiv til den aristoteliske tilgang peges der i afhandlingen på Kant, hvis ofte oversete bemærkninger om dannelsens betydning underkastes en nærmere undersøgelse. I sidste kapitel argumenteres der slutteligt for, at etisk dannelse er en proces, hvorigennem det menneskelige subjekt på en og samme tid påtvinges en bestemt kohærent, enhedslig form og bliver splittet imod sig selv, og Schillers dannelsesteori fremhæves som en mulig, frugtbar måde at tænke om denne proces på.

Afhandlingen er fremlagt på Afdeling for Filosofi.

Afhandlingen samt længere resuméer på hhv. dansk og engelsk kan desuden downloades her.

Leave a comment