Om Idealismekredsen

Idealismekredsen i Aarhus blev grundlagt i foråret 2004 af en gruppe ansatte og studerende ved det daværende Institut for Filosofi og Idehistorie (nu Afdeling for Filosofi og Idehistorie) på Aarhus Universitet. Siden grundlæggelsen har Kredsens primære formål været at fremme interessen for og kendskabet til den tyske idealisme, dvs. den periode i den europæiske filosofis historie, der (groft sagt) indledes med publiceringen af Kants Kritik af den rene fornuft i 1781 og afsluttes med Hegels død i 1831.

Kredsen udspringer af og har sin primære forankring ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie. Kredsens styregruppe består således udelukkende af tidligere eller nuværende ansatte fra afdelingen. Kredsens aktiviteter er imidlertid normalt åbne for alle, og deltagerne i disse aktiviteter er typisk undervisere og studerende fra en række forskellige humanistiske fag; teologi, religionsvidenskab, filosofi, idéhistorie, tysk, æstetik m.fl.

Hvert semesterorganiserer Kredsen en række kredsmøder, hvor man i fællesskab læser og diskuterer dels værker af de klassiske tyske idealister, særligt Kant, Fichte, Schelling og Hegel, dels andre tekster og tænkere der på den ene eller den anden måde har inspireret eller er inspireret af den tyske idealisme. Kredsmøderne er gratis og åbne for alle. Det forventes, at deltagerne på forhånd har orienteret sig i de tekster der gennemgås, da såvel gennemgangen som den efterfølgende diskussion ofte er både tekstnær og eksegetisk. Kredsmøderne er generel velbesøgte, men fremmødet veksler fra semester til semester alt efter emne og tema. Nogle semestre kommer der 30-40 personer til hvert møde; andre semestre kommer der 5-15 personer.

Udover de ordinære kredsmøder arrangerer Kredsen med jævne mellemrum konferencer og foredrag med fremtrædende internationale idealismeforskere. I efterårssemestret 2015 bød Kredsen således på to udenlandske oplægsholdere. Tirsdag den 20. oktober fortalte Michael Burns om “A Fractured Dialectic: Reading Kierkegaard Philosophically” med udgangspunkt i sin nyligt udgivne bog om Kierkegaard og den tyske idealisme. Og torsdag den 5. november talte Kenneth Westphal om Hegels retsfilosofi under overskriften ”Hegel’s Natural Law Con-structivism: Progress in Principle & in Practice”. Blandt tidligere oplægsholdere til Kredsens arrangementer kan f.eks. nævnes Markus Gabriel (Universität Bonn); Barbara Herman (University of California); Stephen Houlgate (University of Warwick); Axel Hutter (Ludwig-Maximillians-Universität, München); Robert Pippin (University of Chicago); Camilla Serck-Hanssen (Oslo Universitet); Robert Stern (University of Sheffield) og Slavoj Žižek (University of Ljubljana). (Se “Tidligere Semestres Programmer” for en detaljeret oversigt over kredsens aktiviteter).

Mere overordnet og langsigtet har Kredsens medlemmer arbejdet på at få styrket det fællesnordiske forskningssamarbejde indenfor studiet af den tyske idealisme. I samarbejde med forskere fra de øvrige nordiske lande var initiativtagerne til Kredsen således medansøgere på en forskningsansøgning til Nordforsk, der i 2009 ledte til en treårig bevilling på godt en million DKK. Disse midler blev brugt på at oprette det fællesnordiske forskningsnetværk Nordic Network for German Idealism (NNGI). I perioden fra 2009 til 2011 blev der i NNGI-regi afholdt en række succesfulde og velbesøgte konferencer og workshops om tysk idealisme i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Tyskland. Kredsen har efterfølgende bevaret kontakten med de nordiske samarbejdspartnere, og har bl.a. været involveret i arbejdet på at etablere Nordic Network for the History of Philosophy.

Idealismekredsen ledes formelt af en styregruppe – uofficielt kendt som “Generalsekretariatet” eller “Kredsens Inderkreds – der enevældigt, men med input fra kredsens menige medlemmer, planlægger og står for den praktiske gennemførsel af kredsens arrangementer. For nuværende består styregruppen af følgende medlemmer:

Lektor Anders Moe Rasmussen

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Grundlægger, godfather, bagmand

.

.

...

 

 

Adjunkt Carsten Fogh Nielsen

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Sekretær for Generalsekretæren, blogansvarlig, Buffyoman

 

 

 

 

Lektor Morten Haugaard Jeppesen

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Idéhistoriker, nærværende fravær, Deus ex Machina

 

 

 

 

 

Lektor Henrik Jøker Bjerre

Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Generalsekretær, vild analytiker, forhenværende postbud

 

 

 

 

 

Ekstern lektor Rasmus Ugilt Holten Jensen

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Vorsitzender, Schellingianer, terrorinteresseret

 

 

 

 

One Comment

  1. Idealismekredsens blog » Blog Archive » Velkommen til Idealismekredsens blog:

    […] Om Idealismekredsen […]

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image